m: +48 33 874 98 00

e-mail: office@fideltronik.com

Our supplier

Docs. & training materials:

Supplier Manual >> read
Supplier Questionnaire >> download
iSupplier Portal training materials >> download
8D training materials >> download
PPAP training materials >> download
PPAP forms to download >> download

Login to the portal:

Login

Nasi dostawcy

Dokumenty do pobrania:

Podręcznik dostawcy >> czytaj
Kwestionariusz dostawcy >> ściągnij
iSupplier Portal instrukcja >> ściągnij
8D materiały szkoleniowe >> ściągnij
PPAP materiały szkoleniowe >> ściągnij
PPAP dokumenty do pobrania >> ściągnij

Zaloguj się do portalu:

Logowanie

Video training

FAQ

How to generate a new password? Jak wygenerować nowe hasło?

To generate a new password, select Login Help on the main page. After entering the login (e-mail), a new password will be sent to the email.

Aby wygenerować nowe hasło, na stronie logowania należy wybrać pomoc dotycząca logowania. Po podaniu loginu na maila zostanie przesłane nowe hasło.

How to enable / disable notifications? Jak włączyć / wyłączyć powiadomienia?

To enable / disable notifications, select the Settings - Preferences menu on the main page, then select the appropriate option at the bottom of the page in the notification menu.

Aby włączyć/wyłączyć powiadomienia należy na stroni głównej wybrać menu Ustawienia - Preferencje, następnie na samym dole strony w meny powiadomienia wybrać odpowiednią opcję.

How to change the application language? Jak zmienić język aplikacji?

To change the application language, select the Settings - Preferences menu on the main page and change the application language settings to the selected one. Then choose apply

Aby zmienić język aplikacji należy na stronie głównej wybrać menu Ustawienia – Preferencje i zmienić ustawienia języka aplikacji na wybrany. Następnie wybrać Apply/zapisz

How do I check the invoice status? Jak sprawdzić status faktur?

To check the status of invoices downloaded to the portal, after logging in, go to the Finance tab – View Invoices. We can generate a full list of invoices using the search engine and export it to excel. The list contains information about the invoice status and any invoices on hold.

Aby sprawdzić status załadowanych na portal faktur należy po zalogowaniu przejść do zakładki Finasowanie - Przegląd Faktur. Możemy wygenerować za pomocą wyszukiwarki pełną listę faktur i wyeksportować ją do excel’a. Na liście znajdziemy informację o statusie faktury i o ewentualnym wstrzymaniu.

What to do if an invoice with an incorrect amount has been loaded? Co zrobić jeżeli została załadowana faktura z błędną kwotą?

If an invoice with incorrect amount has been loaded, please contact the buyer or directly with the Fideltronik accounting department in order to remove the incorrect invoice from the system. Only after removing the incorrect invoice will it be possible to re-invoice the portal.

Jeżeli została załadowana faktura z błędną kwotą prosimy o kontakt z kupcem lub bezpośrednio z działem księgowości Fideltronik w celu usunięcia z systemu błędnej faktury. Dopiero po usunięciu błędnej faktury będzie możliwość wprowadzenia ponownie faktury na portal.